dinsdag 2 oktober 2012

Mens en medemens: casus "taken te laat indienen"

Is het rechtvaardig als een docent papers accepteert en beoordeelt die na de deadline worden ingeleverd?


Voor de studenten die de taak tijdig indienen, begrijp ik de frustratie... Als die studenten er heel wat hebben moeten voor doen en laten (slaap) om het tijdig af te krijgen en anderen krijgen het recht om het later in te dienen ...
Deze frustratie kan je tegemoet komen door bonuspunten (attituderapport) te geven bij het tijdig indienen van een taak. (empathie)

Maar ... voor diegene die de taak te laat indient ...

Analyse van de situatie:
Hoe komt het dat de taak te laat is ingediend? Wat is de reden dat de taak te laat afgegeven wordt?
Om antwoorden te krijgen op deze vragen, moet er een dialoog plaatsvinden tussen student en docent.
Is de docent vooraf op de hoogte gesteld dat de taak niet tijdig ingediend zou worden?
Is het bij de student een éénmalig te-laat-binnenbrengen of gebeurt dat meermaals of veel?


Heeft de docent aan de studenten duidelijk genoeg meegedeeld dat taken voor de deadline moeten binnen zijn?  Of was de deadline "schemerig"?
Heeft de docent voldoende duidelijk de consequenties van "het te-laat-afgeven" meegedeeld aan de studenten?  Dialoog docent met zichzelf.
Welke consequenties zijn het?  Stroken die gevolgen met de wetgeving van quotaties?
Om antwoorden te krijgen op deze vragen, moet er een dialoog plaatsvinden docent en directie (wetgeving - reglement school qua quotaties).


Handelingsmogelijkheden:
Als docent vind ik dat je heel duidelijke regels moet stellen.  Het is heel belangrijk om heel duidelijk de gevolgen van het niet naleven van die regels te stellen.  Zo weten de studenten duidelijk hoe ernstig de docent het vindt als er regels overtreden worden.  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Persoonlijk vind ik als een student een taak te laat indient, de student de docent persoonlijk op de hoogte stelt.  Voor afstandsonderwijs kan dit ook via mail.  Uit beleefdheid en respect vind ik dat je hierbij de reden geeft waarom de taak niet tijdig klaar was.
Vertrekkende vanuit die reden vind ik dat de docent beslissingen kan nemen over de gevolgen.
Bij gegronde persoonlijke of familiale redenen vind ik het niet nodig dat er puntenaftrek of dergelijke is.
Als docent zou ik hierover altijd een gesprek aangaan met de student. Hierbij zou ik al aankaarten "wat als het nog eens gebeurt?".
Een attituderapport is een systeem om het gedrag van de student te beoordelen bv. het tijdig indienen van taken. Dit attituderapport telt voor een bepaald percentage mee in het totaal van de resultaten.  Op deze manier beoordeel je de inhoud van de taak, de kennis van de student opdat hij wel of niet zijn diploma kan halen.  En er is voldoende aandacht voor het handhaven van regels en de rechtvaardigheid tussen studenten.
Als je merkt, dat het frequent gebeurt dat studenten hun papers te laat indienen, is het aangewezen om grondige gesprekken te voeren met de student.  Indien nodig zou ik een begeleider inschakelen bv. ernstige vormen van faalangst of bepaalde thuissituaties.
Motieven:
Persoonlijk vind ik een nul geven, absurd.  Een taak dient ervoor om te toetsen of de student inzicht heeft in de theorie.  Tijdig of te laat indienen, is een attitude, is geen kennis.  De punten van een taak beoordeelt of de student de kennis heeft verworven.  Als docent vind ik wel dat je een apart attituderapport kan bijhouden en dit voor een bepaald percentage kan laten meetellen.   Studenten die altijd tijdig hebben ingediend, hebben zo bonuspunten.  De anderen halen zo hun totaal naar beneden.  Op deze manier ben je rechtvaardig, vind ik.
Als de achtergrond van de student niet optimaal is, is het belangrijk dat de student begeleid wordt. Het is niet enkel de resultaten die tellen, maar ook dat de persoon zich goed voelt en als persoon ook wordt verder geholpen.

Effecten:
Voor de docent is dat extra werk: een bijkomende administratie en opvolging.
Voor de school: in het rapportsysteem zal er bijkomende zaken geprogrammeerd dienen te worden.
De studenten gaan extra gemotiveerd zijn voor bonuspunten te verkrijgen en om aftrekpunten te voorkomen.
De studenten gaan een gevoel van rechtvaardiging hebben.
De punten zijn te verantwoorden aan de inspectie.
De student (begeleiding) voelt zich begrepen waardoor de student gemotiveerder is om dingen tijdig in te dienen.

Evaluatiemoment: intuïties uitspreken:
Ik kijk de toekomst in ... ik zou het jammer vinden dat een student met potentieel door te laattijdig ingediende taken (wel een goede taak) met slechte punten tot gevolg (indien er 0 wordt gegeven) het jaar niet met vrucht kan beëindigen en/of in het slechtste geval de studie stopzet.  Je aanvaardt de student op deze manier als mens die de kennis heeft verworven (voor die opleiding) met zijn minpunten (laattijdig indienen).

Evaluatiemoment: normen verduidelijken:
Ouders en studenten weten maar al te goed hoe de wetgeving omtrent beoordelingen in elkaar zitten.  Hierdoor zorgen docenten best voor afgebakende te verantwoordde quotaties.

Evaluatiemoment: waarden evalueren:
De moeilijkheid zit erin "welke reden aanvaard je als gegrond om geen puntenaftrek te doen?"
Waar ligt de grens van geloven en aanvaarden van redenen van het te laat indienen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Graag uw reactie! Dankjewel!